– Quá trình, Thành lập Luật Tín Nghĩa

Phụ trách hệ thống công nghệ thông Luật Tín Nghĩa.

– Giáo dục, Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ.

– Kinh nghiệm , Web hostting

Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, an toàn mạng.

Quản trị host, web, seo…

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH →
logo-footer