– TINH XẢO. Nguyên nghĩa: Rất tinh vi và khéo léo. Tách nghĩa: “Tinh” là tinh chất, tốt nhất; “Xảo” là xảo quyệt, gian dối. Khẩu hiệu tích cực: Đáng lẽ một việc làm cần phải tinh xảo khéo léo nhưng lại làm theo hướng tiêu cực, làm gian dối nên nhận xét là việc…

logo-footer